1.  SP PROJEKT Sp. z o.o., 42-470 Siewierz, Brudzowice, ul Szkolna 74, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000436784, NIP 625-244-72-70, REGON 243047045.

2. Zamówienia można składać za pomocą sklepu internetowego firmy lub pocztą e-mail na adres biuro@spprojekt.pl

3. Zamówienie powinno zostać potwierdzane przez klienta telefonicznie lub drogą e-mail w ciągu 24h od momentu wysłania formularza/zamówienia.

4. Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia, w tym celu należy skontaktować się telefonicznie pod nr 505 976 175 oraz złożyć pisemną rezygnację ze złożonego zamówienia..

6. Klient ma prawo do odstąpienia od kupna towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

7. Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem, że towar nie nosi śladów używania i znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

8. Możliwe formy realizacji zamówienia w sklepie internetowym

 • wysyłka firmą kurierską DPD „przedpłata”, koszt transportu 17 zł brutto – paczka do 31.5kg

 • wysyłka firmą kurierską DPD „za pobraniem”, koszt transportu 25 zł brutto – paczka do 31.5kg

 • odbiór osobisty w siedzibie głównej Sp PROJEKT przy wcześniejszym ustaleniu terminu oraz dostępności towaru.

9. W przypadku przesyłek składających się z kilku paczek, koszt wysyłki powiększony jest proporcjonalnie za każdą następną paczkę tj.

 • 13 zł brutto/paczkę – (forma płatności przedpłata, przelewy24)

 • 17 zł brutto/paczkę – (forma płatności pobranie)

10. Wysyłki realizujemy za pomocą firmy kurierskiej DPD. Czas dostarczenia przesyłki od 1 do 5 dni roboczych.

11. 
Klienci składający zamówienie z płatnością typu „przedpłata” powinni po potwierdzeniu swojego zamówienia, dokonać płatności. Przy tego typu zamówieniach, do ich realizacji przystępujemy dopiero po otrzymaniu płatności. Na wpłatę czekamy 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

12. Wszystkie towary, zakupione w naszym sklepie są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

13. Zapewniamy serwis pogwarancyjny.

14. Dostarczany sprzęt objęty jest gwarancją oznaczoną na plombach gwarancyjnych, których naruszenie jest równoznaczne z utratą gwarancji.

15. Wystawiamy faktury VAT.

16. Podane w opisach specyfikacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

17. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

18. Wszelkie dane osobowe klientów wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówień i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

19. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres Spółki lub e-mail: biuro@spprojekt.pl i winny zawierać: adres e-mail klienta, skan faktury lub paragonu reklamowanego produktu, przyczynę reklamacji.

20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

21. Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej
a)
Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną SP Projekt  lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach SP Projekt.
Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zmówienia na zakup oferowanych przez SP Projekt towarów poprzez witrynę internetową sklep.anet3d.pl, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową SP Projekt, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody SP Projekt wyrażonej w pisemnej pod rygorem nieważności.
Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami SP Projekt lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy SP Projekt, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
– Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
– Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
– Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
– SP Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

b) Oprogramowanie i inne materiały

Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.
– Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej SP Projekt może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od SP Projekt.
– Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej SP Projekt może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez SP PROJEKT. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej sklep.anet3d.pl do innych urządzeń.
– Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.
– Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

c) Firma SP Projekt oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone na rzeczonej stronie internetowej, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy SP Projekt. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans) Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.

d) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej sklep.anet3d.pl. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej sklep.anet3d.pl, określonych niniejszym Regulaminem.

e) Mimo wielkiej dbałości firmy SP Projekt o wysoką jakość zamieszczonych na stronie materiałów, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej stronie internetowej (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.
SP Projekt może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego regulaminu mogą zostać cofnięte przez SP Projekt w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

f) Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby SP Projekt.

22. Polityka prywatności.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników Serwisu jest dla SP Projekt sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby nasi Klienci czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki SP Projekt jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SP Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 74, NIP 625-244-72-70, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.sklep.anet3d.pl

Cel przetwarzania

SP Projekt przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.sklep.anet3d.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się w Serwisie

 • zawarcia umowy

 • dokonania rozliczeń

 • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

 • korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas SP Projekt przetwarza dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w druku 3D, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych

SP Projekt przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w Serwisie:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • data urodzenia (opcjonalnie)

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

 • imię i nazwisko

 • adres dostawy

 • numer telefonu

 • adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • data urodzenia

 • PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika SP Projekt prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzamy za zgodą Użytkownika, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez SP Projekt danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 2. W każdej chwili może żądać by SP Projekt usunęło dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt.

 3. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez SP Projekt.

 4. Może zażądać by ograniczono przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – SP Projekt postąpi zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5. W każdej chwili może zażądać by poprawiono bądź sprostowano dane osobowe. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.

 6. Może żądać by przekazano posiadane przez SP Projekt swoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z SP Projekt podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Użytkownika oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 7. W każdej chwili może zażądać od SP Projekt informacji o zakresie przetwarzania przez SP Projekt danych osobowych.

SP Projekt ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez SP Projekt działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika, ale również w przypadku wycofania przez zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.

W systemach SP Projekt pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do SP Projekt w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@spprojekt.pl

 2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

 3. listownie na adres: SP Projekt Sp. zo.o. 42-470 Brudzowice, ul Szkolna 74.

Powierzenie przetwarzania danych

SP Projekt może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SP Projekt, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SP Projekt (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter
Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera SP Projekt informuje o najnowszych ofertach (na przykłada nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@spprojekt.pl.

Powiadomienie o dostępności produktu
Na życzenie Użytkownika, SP Projekt przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez SP Projekt. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.


Cookies
Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

23. W sprawach innych, niż ujęte w niniejszym regulaminie, decyduje się na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.